Robotics là gì?

Robotics là ngành liên ngành của ngành kỹ thuật và khoa học bao gồm kỹ thuật cơ khí , kỹ thuật điện, khoa học máy tính và các ngành khác. Robotics đề cập đến việc thiết kế, xây dựng, vận hành và sử dụng robot, cũng như các hệ thống máy tính để kiểm soát, phản hồi cảm quan và xử lý thông tin.